Atrakcje

 

Dodatkowo oferujemy:

 


Anielskie B?ogos?awie?stwo

 

Uwaga! Absolutna nowo?ae w ceremonii ?lubnej! Dla wszystkich, którzy chc? unikn?ae weselnej sztampy, zaimponowaae znajomym czym? oryginalnym, niespotykanym i bardzo sympatycznym: w mini-show zaprezentuje si? Archanio? Gabry?, który swym b?ogos?awie?stwem zapewni m?odym ma??onkom pomy?lno?ae na ca?e ?ycie! Obdaruje Ich wyj?tkowym prezentem, rozbawi i rozta?czy go?ci.

 

 Naprawd? ?wietna oferta, by uatrakcyjniae imprez? i mieae co wspominaae przegl?daj?c rodzinny album z dzieaemi, wnukami i pra.. pra.. prawnukami ¤  

 

Jest to nasz autorski pomys?-jak donosz? zadowoleni M?odzi, go?cie i fotoreporterzy-  trafiony w 10! 
DIABE? LUCEK


  Poniewa? w przestrzeni duchowej musi  istnieae równowaga- na specjalne zaproszenie M?odej Pary, prosto z najg??bszych piekielnych czelu?ci, wizyta…


Ksi?cia Ciemno?ci Lucjana!


Ale prosz? si? nie obawiaae - to ostatni taki diabe?, który w swej niecnej profesji kieruje si? kodeksem honorowym . Dzieci maj? u niego immunitet nietykalno?ci a do M?odej Pary skieruje- w krótkim, dowcipnym monologu- memento, poddaj?c w w?tpliwo?ae s?owo  MI?O?AE…które- wed?ug niego - jest na co dzie? szargane i nadu?ywane, a którego okazuje si? byae najwi?kszym or?downikiem!
Lucjan b?dzie chcia? „przebiae” anio?a Gabriela hojno?ci? w obdarowywaniu prezentami i powinszowaae M?odej Parze.
Ca?o?ae wyst?pu jest  obmy?lana tak, by nie uraziae nikogo ?wiatopogl?dowo ani obyczajowo.
?wietny pomys? na uzupe?nienie lub zast?pienie tradycyjnej zabawy oczepinowej, a zw?aszcza na nast?pny - z natury rzeczy nieco leniwy - dzie? poprawinowy.

Ka?de dziecko ch?tnie zata?czy w kó?eczku z tak nietypowym go?ciem jak Lucek, a zdj?cie z nim zrobione, przez wiele lat b?dzie wywo?ywa?o mi?e wspomnienia.

Diabe? Lucek i Anio? Gabriel s? równie? przesympatyczn? atrakcj? na przyj?ciach komunijnych, kinderbalach. Zdarza?o im si? go?ciae równie? na Wieczorach Panie?skich.

 
Dodatkowo oferujemy:

 

 KARAOKE

 Id?c z duchem czasu, wprowadzili?my  do oferty organizacj? zabaw ?piewanych, które ciesz? si? ogromnym powodzeniem. Tego rodzaju innowacja zapewnia du?o ?wietnych i niezapomnianych wra?e? dla ca?ej rodziny. 

Podczas karaoke, go?cie weselni  ?piewaj? znane utwory do podk?adu muzycznego. Tekst piosenki jest wy?wietlany z projektora multimedialnego. Uczestnicy konkursu ?piewaj? solo lub w ekipach z?o?onych z paru osób.

Imprezy karaoke nie ograniczaj? si? tylko i wy??cznie do ?piewania. W trakcie organizowane s? wszelkiego rodzaju konkursy, a mi?dzy innymi oczywi?cie konkurs na najlepszego wokalist? b?d 1/4 showmena imprezy.

 

Pami?taj...” ?piewaae ka?dy mo?e”...!
Copyright Avangard 2020
Licznik: 87114
Webmaster: jaskiewicz@gg.pl