O nas

 

Prosimy zaufa? naszemu d?ugoletniemu do?wiadczeniu, które zdobywali?my na wielu ró?nych scenach, odnajduj?c si? w przeró?nych gatunkach muzycznych.

Ch?tnie zdradzimy Pa?stwu sekret udanej zabawy-okazuje si?, ?e perfekcyjna znajomo?? nut wcale nie jest najwa?niejsza.

Jeste?my zwyk?ymi lud?mi, którzy lubi? si? prywatnie, co bardzo istotne, gdy? wp?ywa to na emocje, które rodz? si? podczas wspólnego grania. Inspirujemy si? wzajemnie. bawimy si? muzyk?, wysy?amy w stron? publiczno?ci pozytywne wibracje. A je?li odwzajemnicie si? nam u?miechem to wspólnie pot?gujemy dobr? energie, rozgrzewaj?c parkiet do czerwono?ci.

 

Dzia?amy w sk?adzie:

 

Leszek - frontman i szef ekipy. Wodzirej, klawiszowiec, aran?er i wokalista dysponuj?cy mocnym sygna?em g?osowym. In?ynier d?wi?ku, który potrafi wykreowa? takie brzmienie, które przeniesie Pa?stwa w inny wymiar, bez  uszczerbku dla najbardziej wra?liwego ucha. Od ponad pi?tnastu lat w bran?y muzycznej!  UWAGA! Lepiej nie prowokowa? Leszka-mo?e wywo?a? u Pa?stwa gor?czk?!...sobotniej nocy. 

 

Ania - diament, wokalne dobro narodowe! Urocza dziewczyna o dwoistej naturze-raz anio? raz wamp. Skromno?? i b?ysk w oku jednocze?nie. Wci?? zaskakuje nas samych to liryk? w balladach, to zadziorno?ci? w ostrych rock`owych lub dance`owych hitach. Porywaj?co swinguje, chwyta za serce w jazz`owych, nastrojowych kompozycjach.

PS. bez problemu nosi za nas bardzo ci??ki sprz?t! Anio? nie kobieta…Maciek -multiinstrumentalista, który zaskoczy oryginalnym zestawem: conga, timbalesy, djembe, shakery itd. To instrumenty perkusyjne bardzo rzadko spotykane na polskich scenach, gdy? wymagaj? w?skiej specjalizacji. Wzbogacaj? brzmienie, nadaj? ka?dej muzycznej imprezie egzotyczny, wyj?tkowy charakter! Wyczuciem rytmu Maciek sprawia,ze nogi i biodra tych, którzy obawiaj? si? parkietu, nabieraj? latynoskiej swobody. Je?li która? z Ma?kowych ko?czyn pozostaje wolna - przytyka do ust harmonijk? i  pi?knymi solówkami okrasza piosenki w stylu rock, pop, blues, folk, country. Z powodzeniem udziela si? w chórkach. A Tak?e ... (szczegó?y w dziale Atrakcje)


Andzia - Podobno sam widok faceta z saxofonem przyprawia kobiety o g?sia skórk?. Panowie, oto ?e?ski  odpowiednik tego zjawiska: Ania z akordeonem!
To samo imi?, ta sama dusza, ten sam zawód (nauczyciel wychowania muzycznego), czyli muzyczny bli?niak naszej wokalistki . Obecna w naszym sk?adzie zawsze gdy potrzebne jest muzyczne B?ogos?awie?stwo lub biesiadne wariacje unplugged.. Taki czteroosobowy sk?ad zespo?u to dla Pa?stwa gwarancja najwi?kszego poweru scenicznego, który daje suma czterech garde?! Dziewczyny wyznaj? zasad?, ?e tak samo poprowadzony dwug?os to amatorstwo, wi?c nak?adaj? na siebie triole, septymy, bemole itd tworz?c porywaj?c?, przemi?? dla ucha muzyczn? mikstur?.
Zatem, polecamy Pa?stwu Ani? z tym nie?atwym instrumentem, gdy? jak g?osz? buddyjscy mnisi: akordeon na strychu- harmonia w rodzinie ;)

 

Na specjalne ?yczenie rozszerzamy sk?ad podstawowy o dodatkowe instrumenty muzyczne.

 

Zabawy weselne to jedna z wielu form dzia?alno?ci zespo?u. Wspó?pracujemy z najlepszymi agencjami artystycznymi w Lublinie, ekipami technicznymi montuj?cymi sceny, studiami nagraniowymi. Zach?camy wi?c do kontaktu z nami-b?dziemy s?u?y? ?yczliw? porad? i kontaktowa? Pa?stwa tylko z profesjonalistami w bran?y rozrywkowej.

 

Zatem

Do zobaczenia wkrótce!

 

Bo

Je?li nie my…to kto?

Je?li nie z Nami…to z kim?

Je?li nie teraz… to kiedy?

 

 

Mi?ego dnia!

Copyright Avangard 2020
Licznik: 87115
Webmaster: jaskiewicz@gg.pl